T.C.
KURTALAN
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
PERSONEL ALIMI İLANI
Siirt İli Kurtalan İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan  “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca 1 (Bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanında çalıştırılmak üzere personel istihdam edilecektir.
 
İşin Adı               : Sözleşmeli Personel alımı
İşin Süresi          : Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli )
 
I.        ADAYLARDA ARANAN GENEL ve ÖZEL NİTELİKLER
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 3. Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
 4. Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak.
 5. Kamu haklarında mahrum bulunmamak.(Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)
 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
 8. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,
 9. Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,
 10. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve bilgisayar programları iyi düzeyde kullanabilmek.
 11. Vakfımızın acil ihtiyacı olan Barınma (Ev yapım ve onarım) yardımlarında çalıştırmak üzere Mühendislik Fakültesi  4-yıllık İnşaat Mühendisi Bölümü mezunu olmak.
 12. Geçerliliği olan (KPSS 2016) puanlarından KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak
 13. Kurtalan ilçemizde ikamet ediyor olmak
 14. KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, , bilgisayar sertifikası ve iş deneyimi olanlar, işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.
 15.  B Sınıfı Sürücü belgesine sahip olmak.
 16. Adaylar, önce İŞ-KUR’a kayıt yaptıracak daha sonra adaylar Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı resmi web ( www.sydgm.gov.tr) sitesinde bulunan linkten kayıtlarını online olarak yapılacaklardır. Vakıf veya Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
II.      BAŞVURU AŞAMASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:
1.      T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi,
2.      4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamında doldurulacak 1 adet başvuru formuna yapıştırılarak teslim edilmesi)
3.      2016 Yıllarına ait KPSS P3 Sonuç Belgesi Fotokopisi,
4.      Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)
5.      Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi. (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)
6.     Varsa Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, bilgisayar sertifikası ve iş deneyimi belgelerinin fotokopisi,
7.    B Sınıfı Sürücü belgesi,
8.     Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
9.      Askerliğini yaptığına dair terhis belgesi,
10.   Sağlık Raporu,
11.   İkamet belgesi
 
 
 
III.    BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER:
1.      Başvurular 07/04/2017 tarihinde başlayıp 14/04/2017 tarihi saat 17.00’de sona erecektir. Başvurular  www.sydgm.gov.tr  adresindeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal yardımlar Genel Müdürlüğü sitesinde online olarak kayıt yaptırılacak olup,istenilen evraklar ile beraber İlgili Vakıfa belirtilen tarihler içerisinde şahsen başvuru yapılması gerekir.Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
2.      Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanı için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adayların isimleri Belge İnceleme Komisyonunca tutanağa bağlanarak değerlendirmeye alınmayacaktır..  
3.      Belge İnceleme Komisyonunca yapılacak değerlendirme sonucunda her bir kadro için alınacak personel sayısının 5 (Beş) katı olan 5 kişi, 2016 yılına ait  KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve Vakıf Başkanlığımızca yapılacak değerlendirme sonucu tespit edilecek tarihte adaylar mülakata çağrılır.
4.      Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;
            a ) Mülakata Giriş-Çıkış ve değerlendirme esnasındaki tutumu ve davranışı kılık, kıyafeti 
            b ) Kendini ifade edebilme ve tanıtma
            c ) Özgüveni, ciddiyeti ve genel kültürü
            d ) Kendini geliştirme kabiliyeti ve değişime açık olup olmadığı
            e ) Türkçeyi kullanma ve ikna kabiliyeti 
            f ) Vakfın Amaçları ve Faaliyetleri hakkındaki bilgisi.
5.      Başvuruları sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.
 
IV.   DİĞER HUSUSLAR
1.      Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, yerleştirme sonucundan itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.
2.      Sınav komisyonu, mülakata giren adayların hiç birini yeterli görmezse işe eleman almayacaktır.
 
V.    İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Vakfın Adı                  : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
Adresi                          : Kültür Mahallesi Hükümet Konağı Kat:1
Tel                                 : 0484 4112094
 
VI.   BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARININ YAPILMASI:
1.      Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra 18.04.2017 günü sözlü mülakata çağırılacaktır. Komisyon tarafından yapılacak mülakattan sonra Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen personelle sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.
2.      Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.kurtalan.gov.tr adresinde ilan edilecek ayrıca mülakat sonucu kazananların adreslerine gerekli tebliğ yapılacaktır. 
3.      Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan ve tebligattan itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Kurtalan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri ve göreve başlamaları gerekmektedir.
4.      Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine süresi içinde başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek sıralamasına göre atama yapılacaktır.
          
   İLAN OLUNUR
      07/04/2017